Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple aprova les quantitats globals dels Pressuposts de la CAIB per a l'any 2014

19 de noviembre de 2013

Han quedat rebutjades les esmenes a la totaliltat de devolució i han estat aprovades les quantitats globals del Projecte de llei de pressupots generals per a 2014.

A la sessió plenària celebrada avui matí, han estat rebutjades les dues esmenes de totalitat de devolució, presentades pels GP MÉS i Socialista, per 30 vots en contra (GP Popular), 23 vots a favor (GP Socialista, GP MÉS i Margalida Font) i 1 abstenció (Antoni Pastor).

El conseller d’Hisenda i Pressupots, José Vicente Marí, ha fet la presentació del Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per a 2014  i, finalitzada la seva intervenció, s’ha procedit al debat de les esmenes a la totatitat de devolució presentades pels grups parlamentaris.

Esmena de totalitat del GP MÉS

En primer lloc, s’ha passat a la defensa de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari MÉS, per part del parlamentari David Abril, qui ha defensat que “aquests pressuposts no s'ajusten a les necessitats reals de la ciutadania de les Illes Balears”.

Esmena de totalitat del GP Socialista

La defensa de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari Socialista l'ha exercida la parlamentària Francina Armengol.   

El contingut de la iniciativa esmenta que “és un projecte de pressuposts enganyós, que pretén servir per a la recuperació econòmica i que no conté ni una sola mesura destinada a complir aquest objectiu. És un projecte contrari a l’interès general, centrat bàsicament en els interessos de la banca, allunyat de la realitat, que continua tenint com a única  prioritat l’objectiu de dèficit i la macroeconomia i que oblida els innombrables problemes de les famílies i de  la majoria de la societat en general i que continua sent molt negatiu per als col·lectius més desfavorits.

Conté xifres irreals  en educació, salut i serveis socials; ja que no recupera res del que s’ha retallat els dos darrers anys.

A més, són uns pressupots regressius que donen cobertura a una política tributària injusta i poc transparent, que continua allunyada del principi bàsic de progressió.”

Torn en contra de les esmenes (GP Popular)

En torn en contra de les esmenes defensades, ha intervingut pel Grup Parlamentari Popular, el diputat Antoni Camps.

Votació de les quantitats globals

A continuació, s’ha procedit a la votació conjunta de les quantitats globals dels pressuposts, que són les següents:

De la CAIB i dels seus organismes autònoms per a l'exercici de 2014 els estats de despeses i ingressos dels quals s’eleven a 3.850.933.518€.

De les entitats públiques empresarials de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2014, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 345.061.740€.

De les societats mercantils públiques de la CAIB per a 2014, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 50.651.015€.

De les fundacions del sector públic de la CAIB per a 2014, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 61.846.893€.

Dels  consorcis de la CAIB per a 2014, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 74.922.922€.

De l’IB-Salut per a 2014, els estats de despeses i ingressos dels  quals s'eleven a 1.168.000.000€.

De l’Agència Tributària de les Illes Balears per a 2014, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 8.148.965€ 

Enumerades les quantitats globals s’ha procedit a la votació conjunta i han resultat APROVADES per 30 vots a favor (GP Popular), 23 vots en contra (GP Socialista, GP MÉS i Margalida Font) i 1 abstenció (Antoni Pastor).

Tramitació parlamentària

Rebutjades les esmenes de totalitat de devolució i aprovades les quantitats globals del Projecte de llei de pressuposts generals per a 2014, els grups parlamentaris podran presentar-hi esmenes parcials fins al proper dia 30 de novembre. Es reunirà la ponència per a l’elaboració de l’informe que es trametrà a la Comissió d’Hisenda i Presssuposts per a l'elaboració i l’aprovació, si pertoca, del dictamen, que serà debatut i votat durant la sessió plenària que aprovarà o rebutjarà definitivament el Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2014.

 

Previsió del calendari de tramitació

Dimecres 27 de novembre: Acaba el termini de presentació d’esmenes parcials.

Dimarts 3, dimecres 4 i dijous 5 de desembre: reunió de la Ponència. Elaboració de l'informe.

De dimarts 10 a dijous 12 de desembre: Comissió d'Hisenda i Pressuposts. Elaboració del dictamen.

Dimarts 17, dimecres 18 i dijous 19 de desembre: Sessió plenària.