Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Demà el Parlament celebra el segon debat de política general de la VIII legislatura

25 de noviembre de 2013

El president del Govern obrirà la sessió, a les 11.00 hores, amb una intervenció sense limitació de temps.

El president del Govern de les Illes Balears, José Ramón Bauzá, obrirà demà a les onze del matí el segon debat sobre l’acció política i de govern de la VIII legislatura. El ple continuarà l’horabaixa, passades quatre hores de la intervenció del president del Govern, amb les intervencions dels portaveus dels grups parlamentaris i el debat amb el president, i acabarà divendres matí, també a partir de les onze del matí, amb el debat i la votació de les propostes de resolució.

D’acord amb el Reglament del Parlament, el Ple ha de celebrar un debat anual de política general del Govern de les Illes Balears entre setembre i novembre, tret dels anys que s’hagin celebrat debats d’investidura o de moció de censura. Aquest serà el segon debat que afronta Bauzá després del celebrat l’any passat, dia 20 de novembre. L’any 2011 no n’hi hagué perquè s’havia celebrat el debat d’investidura. Des de la primera legislatura, el 1983, la cambra ha celebrat vint-i-set debats, deu amb Gabriel Cañellas, un amb Cristòfol Soler, set amb Jaume Matas (primer i segon mandat), vuit amb Francesc Antich (primer i segon mandat), i un amb José Ramón Bauzá (vigent president).

El debat de política general acabarà amb l’exposició i la votació de les propostes de resolució presentades pels grups, que es tractaran en un ple específic, convocat per a aquest divendres, i que poden incloure propostes d’actuació, impuls a l’acció de govern o crítiques a la seva actuació. Les propostes aprovades marcaran, en definitiva, les conclusions del debat realitzat.

Seqüència del debat

- Dimarts 26 de novembre, a les 11.00 h. El president del Govern de les Illes Balears, José Ramón Bauzá, iniciarà el debat sense limitació de temps. A continuació la presidenta del Parlament, Margalida Durán, suspendrà la sessió fins que hagin transcorregut quatre hores.

La sessió es reprendrà amb les intervencions dels portaveus dels tres grups parlamentaris, per aquest ordre: Socialista, MÉS i Popular, que disposaran de trenta minuts i d’una rèplica de deu minuts cadascun. La intervenció del president del Govern per contestar cada grup parlamentari no tendrà limitació de temps.

Conclòs el debat, s’obrirà un termini de quaranta-vuit hores durant el qual els grups podran presentar propostes de resolució davant la Mesa amb un màxim de deu per grup més dues per cada diputat o diputada que en formi part. La Mesa admetrà les que siguin congruents amb la matèria objecte del debat i no signifiquin qüestió de confiança o moció de censura al Govern.

- Divendres 29 de novembre, a les 11.00 h. En primer lloc es debatran les propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari Socialista, a continuació les presentades pel Grup Parlamentari MÉS i, finalment, les del Grup Parlamentari Popular. Les propostes presentades pels grups parlamentaris i admeses per la Mesa seran transcrites literalment en el Diari de Sessions abans de la intervenció del portaveu que en faci la defensa. Es podran defensar durant un temps màxim de deu minuts. Acabat el torn de defensa, cadascun dels grups, per un temps no superior a deu minuts, es posicionarà respecte de les propostes dels altres grups. El Govern podrà intervenir sempre que vulgui i sense limitació de temps, i obrirà qüestió incidental. Acabat el debat de la totalitat de les propostes presentades, se’n farà la votació en el mateix ordre en què han estat debatudes.

Seguiment del Ple

Les sessions plenàries  de demà i de divendres podran ser seguides en directe a través de l’emissió de la web del Parlament www.parlamentib.es.