Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Els grups parlamentaris tenen fins dia 28 per presentar propostes de resoluciĆ³

26 de noviembre de 2013

Finalitzada la segona sessió del Debat sobre l'orientació política general del Govern, després de la intervenció del president del Govern i dels portaveus dels grups parlamentaris, els grups tenen fins dia 28 per presentar propostes de resolució. 

Després de la intervenció del president del Govern, José Ramón Bauzá, i dels portaveus dels grups parlamentaris Francina Armengol (GP Socialista), Gabriel Barceló (GP MÉS) i Margalida Cabrer (GP Popular), ha conclòs el Debat sobre l'orientació política general del Govern. Ara, es procedeix a l'obertura d'un termini de quaranta-vuit hores durant el qual els grups parlamentaris podran presentar propostes de resolució davant la Mesa amb un màxim de deu per grup més dues per cada diputat i diputada que en formi part. A continuació, la Mesa admetrà les que siguin congruents amb la matèria objecte del debat i no signifiquin questió de confiança o moció de censura al Govern.

Així, doncs, d’acord amb el Reglament del Parlament, el nombre màxim de propostes de resolució que es poden presentar són 144, repartides de la manera següent:  GP Popular: 78; GP Socialista: 46; i GP MÉS: 20.

 

Divendres 29 de novembre, a les 11.00 h, tendrà lloc el plenari on es debatran i es votaran les propostes de resolució presentades i admeses per la Mesa. En primer lloc, es debatran les del Grup Parlamentari Socialista, a continuació les del Grup Parlamentari MÉS i, finalment, les del Grup Parlamentari Popular. Les propostes seran transcrites literalment al Diari de Sessions, abans de la intervenció del portaveu que en faci la defensa. Es podran defensar durant un temps màxim de deu minuts. Acabat el torn de defensa, cadascun dels grups, per un temps no superior a deu minuts, es posicionarà respecte de les propostes dels altres grups. El Govern podrà intervenir sempre que vulgui i sense limitació de temps, i obrirà qüestió incidental. Acabat el debat de la totalitat de les propostes presentades, se’n farà la votació en el mateix ordre en què han estat debatudes i seran aprovades aquelles que obtenguin la majoria dels vots de la cambra.