Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Els grups parlamentaris presenten 144 propostes de resolució que es debatran i votaran al Ple de demà

28 de noviembre de 2013

Són les propostes formulades pels grups parlamentaris derivades del debat de política general del Govern que se celebrà el passat dimarts. 

Després del Debat sobre l’Orientació Política General del Govern celebrat el dimarts passat, avui s’ha reunit la Mesa del Parlament i ha admès a tràmit les 46 propostes del Grup Parlamentari Socialista, les 20 propostes del Grup Parlamentari MÉS i les 78 propostes del Grup Parlamentari Popular (amb la rectificació d'una d'elles).

La totalitat de les 144 propostes seran debatudes i votades al plenari que es convocà per a demà divendres, dia 29,  a les 11.00 hores.

Recordar que d’ençà la darrera reforma del Reglament del Parlament efectuada l’any 2011, s’estableix un nombre màxim de propostes que es poden presentar davant la Mesa: deu per grup més dues per cada diputat que en formin part. Tots els grups han arribat al màxim de la quantitat fixada.

Plenari. Forma de debat i votació

Durant el ple convocat per a demà, a les 11.00 hores, l’ordre de les intervencions dels portaveus dels grups parlamentaris serà el següent: Socialista, MÉS i Popular.  

Es podran defensar durant un temps màxim de deu minuts i, acabar el torn de defensa, cadascun dels grups, amb un temps no superior a deu minuts, es posicionarà respecte de les propostes dels altres. Finalment se sotmetran a votació i seran aprovades aquelles que obtinguin la majoria dels vots de la cambra.

 Quadre comparatiu  (2007-2013)

 

VII Legislatura

VIII Legislatura

Grups Parlamentaris

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Popular

92

130

328

86

--

78

 78

Socialista

37

48

22

25

--

46

 46

MÉS

--

--

--

--

--

--

 20

PSM-IV-Entesa i Més per Menorca

--

--

--

--

--

20

--

BLOC per Mallorca i PSM-Verds

22

35

18

22

--

--

--

Unió Mallorquina

14

31

--

--

--

--

--

Mixt

 

.- Unió Mallorquina

.- Eivissa pel Canvi

.- AIPF

.- Bartomeu Vicens

--

--

10

55

--

--

--

24

38

16

12

--

--

--

 --

-- 

33

20

--

--

--

--

--

18

--

--

--

--

Total

219

308

445

220

--

144

 144

* NOTES IMPORTANTS

- L’any 2011 no es va celebrar Debat de Política General, perquè hi hagué debat d’investidura.

- Els anys 2012 i 2013 el nombre de propostes de resolució són significativament menors als altres anys, a causa de la modificació del Reglament del Parlament, que estableix un màxim de deu per grup més dues per cada diputat que en formin part.