Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple rebutja la devolució del Projecte de llei d'ordenació i ús del sòl

3 de diciembre de 2013

Rebutjades les dues esmenes a la totalitat de devolució presentades pel Grup Socialista i pel Grup MÉS, per tant, el projecte de llei pot continuar la seva tramitació parlamentària.

A la sessió plenària ordinària celebrada avui matí, al sisè punt de l’ordre de dia, s'ha substanciat el debat i la votació de les esmenes a la totalitat de devolució presentades al Projecte de llei d’ordenació i ús del sòl presentades pels grups parlamentaris Socialista i MÉS. Aquest projecte de llei fou aprovat al Consell de Govern, a proposta del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, de dia 13 de setembre. Ambdues esmenes han estat rebutjades per 32 vots en contra (GP Popular i Antoni Pastor) i 24 vots a favor (GP Socialista, GP MÉS i Margalida Font).

D'aquesta manera, el projecte de llei continuarà ara la tramitació parlamentària a la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, on es debatran i es votaran les esmenes parcials presentades i s’elaborarà un dictamen, que serà també debatut i votat durant una sessió plenària que, finalment, aprovarà o rebutjarà l'esmentat projecte.

Debat de les esmenes

L’esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari Socialista ha estat defensada per Jaume Carbonero qui ha expressat que el projecte de llei "no millora, tot el contrari, la regulació existent a les Balears (Llei del sòl de 1976 i Llei del sòl de 2008 i Llei de rehabilitació, renovació i regeneració urbanes de 2013), reprodueix l’estructura i la formulació literal de lleis autonòmiques anteriors, totalment desfasades, modifica a pitjor la 7/2012, i deixa de regular l’espai més sotmès a pressió urbanística com el sòl rústic".

Per la seva part, la defensa de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari MÉS, ha estat exercida pel diputat Antoni Alorda qui  ha considerat que aquest text "no resol els reptes de la realitat urbanística de les Illes Balears i premia l'urbanisme clandestí".

En torn incidental, per part del Govern de les Illes Balears, ha intervingut el conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, Gabriel Company, qui s'ha manifestat en contra de les esmenes de devolució presentades i ha defensat el contingut del projecte de llei.

Finalment, en torn en contra de les esmenes de devolució, ha intervingut María Virtudes Marí, del Grup Parlamentari Popular.

Objectiu de la iniciativa legislativa

La iniciativa legislativa exercida pel Govern autonòmic té per objecte "establir el règim jurídic general regulador de l’activitat administrativa en matèria d’urbanisme a les Illes Balears, i definir el règim jurídic urbanístic de la propietat del sòl d’acord amb la funció social pròpia”.