Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Es pren en consideració la Proposició de llei de modificació de la Llei de serveis socials de les Illes Balears amb el suport de tots els diputats

3 de diciembre de 2013

També s’ha aprovat  per assentiment  la seva tramitació directa i en  lectura única.

 

 

A la sessió plenària d’avui s'ha pres en consideració la proposició de llei de modificació de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, presentada conjuntament pels Grups Parlamentaris Popular, Socialista i MÉS, i pels diputats no adscrits Margalida Font i Antoni Pastor.

En torn de fixació de posicions han intervingut Conxa Obrador, del GP Socialista, Fina Santiago, del GP MÉS, els diputats no adscrits Margalida Font i Antoni Pastor i María José Bauzá, del GP Popular.  

Exhaurit el debat, la proposició de llei  ha estat presa en consideració per assentiment de tots els grups parlamentaris i dels diputats no adscrits.

Finalment al següent punt de l’ordre del dia s’ha aprovat per assentiment la proposta de la Mesa de la cambra d’aplicació de tramitació directa i en lectura única de la proposició de llei.

Al darrer punt de l’ordre del dia s’han debatut i votat dues mocions. La primera, presentada pel GP Socialista, relativa a l'aplicació del TIL curs 2013-2014,  ha estat rebutjada per 30 vots en contra (GPP) i 24 a favor (GPS, GPMÉS, Margalida Font i Antoni Pastor).

La segona moció, presentada pel GP MÉS, relativa a serveis socials redistributius, ha estat defensada per Fina Santiago. N'han resultat aprovats per assentiment els punts 1 i 4, esmenats pel GP Popular; mentre que els punts 2 i 3 han quedat rebutjats amb els vots en contra del GP Popular.

 Iniciativa aprovada

1. El Parlament de les Illes Balears constata que les polítiques públiques de serveis socials de caràcter universal són un instrument eficaç per reduir desigualtats i per a la redistribució de la renda.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a constituir una mesa de representants de municipis una vegada aprovat l'avantprojecte de llei per a la racionalització i la sostenibilitat de l'Administració Local i per:

a) Valorar-ne l'impacte sobre els serveis socials que actualment gestionen els municipis.

 b) Cercar solucions consensuades amb cada un dels municipis i consells insulars, per a la futura gestió dels serveis socials municipals.