Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple aprova defensar l'autonomia del Parlament

10 de diciembre de 2013

L'origen de la iniciativa del Grup Popular es troba en el "debat de política general que es va celebrar en el Parlament de Catalunya on s’aprovà una proposta de resolució que manifestava que les iniciatives legislatives aprovades pel Parlament de les Illes Balears no s’ajustaven ni a la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries ni a la Declaració Universal dels Drets Lingüístics".

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat la Proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Popular en defensa de l’autonomia del Parlament de les Illes Balears. Els grups parlamentaris Socialista i MÉS han defensat sengles esmenes, que no han estat acceptades pel grup proposant.

Contingut de la iniciativa

La proposició no de llei, que ha estat defensada per la portaveu popular Margalida Cabrer, ha proposat al Ple del Parlament arribar a l'acord següent: 

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig a la ingerència del Parlament de Catalunya en les competències que té atribuïdes i exerceix el Parlament de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que el Parlament de Catalunya no té competències per declarar que les "iniciatives legislatives dels governs balear i aragonès no s'ajusten ni a la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELROM), ratificada per l'Estat espanyol ni a la Declaració universal dels drets lingüístics, que van ser aprovades per unanimitat al Congrés dels Diputats".

3. El Parlament de les Illes Balears constata que es inadmissible que un parlament d'una altra comunitat autònoma aprovi resolucions sobre iniciatives legislatives del Parlament de les Illes Balears, legítimament acordades, amb l'argument que no s'ajusten als tractats internacionals ratificats per Espanya.

4. El Parlament de les Illes Balears manifesta que aquesta cambra és independent en la presa de decisions legislatives dins l'àmbit de les seves competències.

5. El Parlament de les Illes Balears defensa la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, fent una especial protecció a les modalitats insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, d'acord amb el que estableix l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

6. El Parlament de les Illes Balears constata que la Llei de normalització lingüística estableix a l'article 18 que "els alumnes tenen dret a rebre el primer ensenyament en la seva llengua, sigui la catalana o la castellana", i continua en el punt 2, "A tal efecte, el Govern ha d'arbitrar les mesures pertinents per fer efectiu aquest dret. En tot cas, els pares o els tutors poden exercir, en nom dels seus fills, aquest dret, instant les autoritats competents per tal que sigui aplicat adequadament".

7. El Parlament de les Illes Balears manifesta que els "Països Catalans" no existeixen i que les Illes Balears no formen part de cap "País Català".

8. El Parlament de les Illes Balears rebutja la resolució del Parlament de Catalunya que declara el "reconeixement dels Països Catalans com una realitat cultural, lingüística i històrica compartida entre els seus diferents territoris, actualment ubicats en diferents estats i en el cas de l'Estat espanyol en diferents comunitats autònomes".

9. El Parlament de les Illes Balears reafirma que les Illes Balears són una comunitat autònoma amb Estatut d'Autonomia propi al mateix nivell que la comunitat autònoma de Catalunya.

10. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu orgull de ser la institució que representa el poble de les Illes Balears i constata que les Illes Balears són una comunitat autònoma de persones lliures i per a persones lliures, on cada persona pot viure i expressar identitats diverses, amb esperit decidit de cohesió, fonamentat en el respecte a la dignitat de totes i cadascuna de les persones.

Esmenes del Grup Socialista

El Grup Parlamentari Socialista, amb la intervenció del diputat Antoni J. Diéguez, ha presentat cinc esmenes. Les quatre primeres, de modificació, han proposat substituir el punts afectats pels texts següents:

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig a la ingerència del Govern de les Illes Balears en les competències que té atribuïdes i exerceix el Parlament de les Illes Balears.

5, 6 i 7. El Parlament de les Illes Balears constata que la llengua d’un poble ha de ser un vehicle de pau i enteniment entre les persones, destacant el bon funcionament que ha tingut la Llei de Normalització Lingüística i rebutjant les actituds que generen conflictes artificials per enfrontar als ciutadans.

10. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu orgull de ser la institució que representa el poble de les Illes Balears i constata que les Illes Balears eren fins ara una comunitat autònoma de persones lliures i per a persones lliures, on cada persona pot viure i expressar identitats diverses, amb esperit decidit de cohesió, fonamentat en el respecte a la dignitat de totes i cadascuna de les persones.

La darrera esmena, d'addició, ha proposat afegir a la proposició un nou punt:

El Parlament de les Illes Balears expressa el seu suport a tots els òrgans estatutaris i especialment a la Sindicatura de Comptes, defensant la seva continuïtat enfront dels plans del govern del Regne d’Espanya que suggereixen la seva eliminació.

Esmenes del Grup MÉS

El Grup Parlamentari MÉS, amb la intervenció del diputat Nel Martí, ha formulat una esmena de substitució dels punts de la proposició pels següents:

1. El Parlament de les Illes Balears, des de la més absoluta independència, manifesta que les iniciatives legislatives del Govern de les Illes Balears no s’ajusten ni a la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries (CELROM), ratificada per l’Estat espanyol, ni a la Declaració universal dels drets lingüístics, que va ésser aprovada per unanimitat al Congrés dels Diputats.

2. El Parlament de les Illes Balears, des de la més absoluta independència, insta al Govern de les Illes Balears a respectar, d’acord amb la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, l’àrea geogràfica de les llengües i les relacions entre els territoris en què cadascuna és parlada, així com també els criteris que els estaments científics, acadèmics i culturals estableixen, els quals palesen la unitat de la llengua catalana.

3. El Parlament de les Illes Balears, des de la més absoluta independència, manifesta el suport a totes les administracions locals en les seves accions de defensa i foment de l’ús de la llengua catalana, com a llengua pròpia de les Illes Balears, d’integració i de cohesió social, perquè continuï essent la llengua d’ús preferent.

4. El Parlament de les Illes Balears, des de la més absoluta independència, manifesta el seu reconeixement i suport a tota la comunitat educativa en defensar i fer del català la llengua vehicular a l’escola.

5. El Parlament de les Illes Balears, des de la més absoluta independència, manifesta el seu suport a totes les mobilitzacions, pacífiques i unitàries que defensen el català com a llengua vehicular a les Illes Balears.

6. El Parlament de les Illes Balears, des de la més absoluta independència, reconeix els països catalans com una realitat cultural, lingüística i històrica compartida entre els seus diferents territoris, actualment ubicats en diferents estats i en el cas de l’Estat Espanyol en diferents comunitats autònomes.

El Grup Popular no ha admès cap de les esmenes formulades pels dos grups de l'oposició.

Exhaurit el debat, la iniciativa ha estat sotmesa a votació separada per punts, amb el resultat següent: 

.- Punts 4, 5, 9 i 10: 33 vots a favor (Popular i Antoni Pastor) i 24 vots en contra (MÉS, Socialista i Margalida Font).

.- Resta de punts: 32 vots a favor (Popular), 24 vots en contra (MÉS, Socialista i Margalida Font) i 1 abstenció (Antoni Pastor).