Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament dóna suport a la proposta de desclassificar Son Bonet com aeròdrom d'interès general

10 de diciembre de 2013

L’aeròdrom de Son Bonet està situat en el terme municipal de Marratxí, amb una superfície de 80.000 m2. Amb la desclassificació es pretén “optimitzar la gestió de la instal·lació aeroportuària, que redundarà en un augment de l’activitat empresarial, el manteniment i l'ampliació de llocs de treball i la millora de la nostra connectivitat”. Durant el debat s'ha reivindicat la seva titularitat autonòmica i gestió pública.

Al darrer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament, s’ha aprovat una segona proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a donar suport a la proposta del Govern de les Illes Balears de desclassificació de Son Bonet com aeròdrom d’interès general. La iniciativa ha estat aprovada per 38 vots a favor (Popular i MÉS) i 19 vots en contra (Socialista i Margalida Font).

La proposta, presentada i defensada pel diputat Carlos Luis Veramendi, esmenta que “des del començament de legislatura una de les inquietuds que el sector va traslladar al Govern va ser que hi havia marge per optimitzar l'ús de Son Bonet, en el seu vessant aeroportuari i de les seves instal·lacions de serveis complementaris i esportives” i que ara “des del Govern es pretén fer un pas més cap al manteniment de l'activitat de Son Bonet, similar al que ha decidit Aena per a alguns aeròdroms peninsulars, que a més no donen cobertura insular." Així "la desclassificació va en aquesta línia, optimitzar la gestió de la instal·lació aeroportuària, que redundarà en un augment de l'activitat empresarial, el manteniment i l'ampliació de llocs de treball i la millora de la nostra connectivitat”.

Els grups parlamentaris Socialista i MÉS han defensat sengles esmenes. Les del Grup Socialista no han estat acceptades pel grup proposant i no s'ha arribat a cap acord respecte d'una d'elles transaccionada. Pel que fa a la del Grup MÉS, finalment ha estat retirada quan s'ha defesnat durant el debat  la gestió pública de l'aeròdrom i de competència exclusiva de la comunitat autònoma.

Esmenes del Grup Socialista

El Grup Parlamentari Socialista, amb la intervenció del diputat Jaume Carbonero, ha presentat quatre esmenes, totes elles d’addició dels texts següents als punts respectius:

1.  Tot i assegurant la seva titularitat i gestió públiques.

2. El Parlament de les Illes Balears es manifesta a favor de mantenir l’horari d’operacions de Son Bonet reduït en aplicació del pla d’eficiència aeroportuària presentat per la Ministra de Foment el 28/06/12.

3. El Parlament de les Illes Balears constata que la justa petició de l’Ajuntament de Marratxí i veïnats del Pla de Na Tesa de destinar una zona dins els límits de Son bonet a sistema general d’espais lliures públics seria viable si la gestió de l’aeròdrom fos autonòmica.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a revocar la modificació de l'apartat 2 de l'article 83 de la llei 21/2003. de 7 de juliol de seguretat àrea per la que s'estableixen quanties per la prestació l'estacionament d’aeronaus a Son Bonet de més del doble que a tots els altres aeroports gestionats per AENA, SA.

Esmena del GP MÉS

El Grup Parlamentari MÉS, amb la intervenció del diputat David Abril, ha defensat una esmena d’addició al contingut de la iniciativa, al final de la proposició, la qual ha estat posteriorment retirada: 

..., sempre que es garanteixin la seva viabilitat i la seva gestió pública.