Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Aprovada la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears

19 de diciembre de 2013

No s'ha aprovat la sol·licitud d'un dictamen al Consell Consultiu de les Illes Balears perquè es pronunciàs en relació amb l'esmentat projecte de llei.

Aquest matí el Ple del Parlament ha aprovat el dictamen de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals relatiu al Projecte de llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, amb els vots del Grup Parlamentari Popular. Els grups parlamentaris i diputats no adscrits no han participat en la votació i han sortit de l'hemicicle.

Abans del projecte de llei, s'ha substanciat el debat i la votació dels escrits dels grups parlamentaris MÉS i Socialista, mitjançant els quals han sol·licitat un dictamen al Consell Consultiu de les Illes Balears perquè es pronunciï en relació amb l'esmentat projecte de llei. Els diputats Nel Martí (MÉS) i Antoni J. Diéguez (Socialista), han defensat la petició; mentre que el parlamentari Fernando Rubio (Popular) s'hi ha manifestat en contra. Exhaurit el debat, s'ha procedit a la votació d'ambdós escrits, i han resultat rebutjats per 33 vots en contra (Popular) i 25 vots a favor (Socialista, MÉS i diputats no adscrits).

Tot seguit, s'ha prosseguit amb el debat i la votació del dictamen del projecte de llei. El vicepresident i conseller de Presidència del Govern de les Illes Balears, Antonio Gómez, n'ha fet la presentació i n'ha defensat el contingut.  Durant la defensa de les esmenes, també ha obert un torn incidental per debatre amb el diputat Antoni Pastor.

Pel que fa a les esmenes mantingudes pels grups parlamentaris i pels diputats no adscrits de l'oposició, han intervingut per a la defensa de 27 esmenes, Cosme Bonet (Socialista); de 15 esmenes Nel Martí (MÉS); de 23 esmenes Antoni Pastor; i de 24 esmenes Margalida Font. En torn en contra de les esmenes, ho ha fet el parlamentari del Grup Popular Miquel A. Jerez.

Objectiu de la iniciativa legislativa

Segons l’exposició de motius, la iniciativa legislativa exercida pel Govern autonòmic té per objecte "objectivar l’ús dels símbols en els mobles o immobles afectes a serveis públics de la comunitat autònoma per tal de garantir el desenvolupament ple de la personalitat humana en el respecte als principis democràtics de convivència i a les llibertats fonamentals, sense interferències ideològiques de cap mena”.

Per al projecte de llei es consideren símbols oficials:
1. - La bandera de les Illes Balears, l'escut de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el Dia de les Illes Balears, així com qualsevol altre que sigui declarat oficial per la comunitat autònoma.
2.- Les banderes, els dies de celebració i els símbols distintius propis de cada illa acordats pel consell insular respectiu.
3. - Les banderes, les ensenyes, els escuts i altres símbols distintius acordats per les corporacions locals.

La iniciativa legislativa regula l'ús del símbols als immobles i mobles afectes als serveis públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Finalment, el projecte de llei estableix un règim sancionador.