Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Pren possessió Miquel Àngel Mas i Colom com a nou diputat del Grup Parlamentari MÉS

4 de febrero de 2014

La sessió del Ple del Parlament s'ha iniciat avui matí amb la presa de possessió del nou diputat, Miquel Angel Mas i Colom, atesa la renúncia al càrrec d'Antoni Alorda i Villarubias el passat 2 de gener de 2014.

A continuació  el ple ha debatut i votat dues mocions: la primera relativa al transport aeri, defensada pel GP MÉS, respecte de la qual s’ha assolit consens en alguns punts; i la segona. del GP Socialista, relativa a reforma local prevista en el Projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, que ha estat rebutjada en la seva totalitat.

La primera moció, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa al transport aeri constava d'onze punts (vegeu document adjunt) i n'ha exercit la defensa el diputat Nel Martí.

El Grup Parlamentari Popular ha presentat dues esmenes de modificació, que proposaven substituir els punts 7, 8 i 11, (vegeu documet adjunt), i han estat defensades pel diputat Carlos Veramendi.

En torn de fixacions de posicions ha intervingut Damià Borràs, pel Grup Parlamentari Socialista. El grup proposant ha acceptat les esmenes de substitució als punts 7 i 8.

Finalitzat el debat s’ha arribat al consens i a l’aprovació per assentiment dels punts següents:

 El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a articular totes les mesures polítiques, legals i econòmiques que siguin necessàries per tal de fer efectiu el dret dels ciutadans de les Illes Balears a un transport aeri digne, amb connexions,freqüències i horaris adaptats a les necessitats dels illencs, i a uns preus equiparables als que paguen els peninsulars per recórrer la mateixa distància.

 El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment a mantenir la titularitat pública dels aeroports de Mallorca, Menorca i Eivissa, i a consensuar amb el Govern de les Illes Balears un model de gestió aeroportuària que li permeti tenir una estratègia aeroportuària plenament descentralitzada, i una gestió àmpliament participada tant de les institucions públiques com de la societat civil.

 El Parlament de les Illes Balears manifesta la importància de l'obligatorietat de integració en el SARA de totes les companyies, aèries i marítimes, que emetin bitllets subvencionats per residència en territoris no peninsulars en tots els seus canals de venda, establert recentment pel Govern de l'Estat i demana que es faci efectiva a la major brevetat possible.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a modificar el marc normatiu perquè el descompte del 50% per residència a les Illes Balears s'apliqui sobre el preu total i final del bitllet, amb tots els conceptes, taxes i recàrrecs inclosos.

 El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a defensar davant al Govern de l'Estat que el descompte del 50% per residència a les Illes Balears s'apliqui sobre el preu total i final del bitllet, amb tots els conceptes, taxes i recàrrecs inclosos.

La resta de punts (2, 3, 4, 6 i 11) han estat rebutjats per 23 vots a favor (GP MÉS, CP Socialista, Margalida Font i Antoni Pastor) i 33 vots en contra (GP Popular).

Tot seguit s’ha procedit al debat de la segona  moció presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma local prevista en el Projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, que  ha estat rebutjada en la seva totalitat per 24 vots a favor (GP MÉS, GP Socialista, Margalida Font i Antoni Pastor) i 34 vots en contra (GP Popular).

El contingut de la iniciativa, defensada per la diputada Pilar Costa, s’estructurava en 4 punts (vegeu document adjunt)

 En torn de fixacions de posicions, pel Grup Parlamentari MÉS, ha intervingut David Abril, qui s’ha manifestat a favor de la moció; mentre que, pel Grup Parlamentari Popular, Fernando Rubio, ha expressat el rebuig del seu grup a la totalitat del contingut de la moció.