Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple del Parlament ha aprovat una proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a nova llei de finançament de les comunitats autònomes

4 de febrero de 2014

La iniciativa ha estat defensada pel diputat popular Antoni Camps (vegeu annex), que ha acceptat les esmenes 1108/14, del GP MÉS, que insta a fer públiques les balances fiscals, i  1119/14, 1120/14 i 1122/14, del GP Socialista (substituint “judicials" per "jurídiques”), que afegeixen nous punts a la iniciativa.

Ha defensat les esmenes del GP MÉS David Abril, i per part del GP Socialista, ha intervingut el diputat Marc Pons (vegeu annex).

Finalitzat el debat s’ha arribat al consens i a l’aprovació per assentiment dels punts 3, 4, 5 i 6 de la proposició.  El punt 1 ha estat aprovat per 40 vots a favor (GP Popular i Antoni Pastor) i 18  en contra (GP Socialista i Margalida Font); el punt 2 ha estat aprovat per 40 vots a favor (GP Popular i Antoni Pastor) i 18 abstencions (GP Socialista i Margalida Font)

Contingut de la iniciativa aprovada

1) El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al Govern de les illes Balears per tal de que faci tots els esforços oportuns per aconseguir una millora substancial en el finançament de la nostra comunitat autònoma, de forma que Balears arribi a un finançament per càpita que estigui, com a mínim, en la mitja nacional.

2) El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat a que el nou model definançament de les comunitats autònomes que s’aprovi tengui efectes retroactius des de dia 1 de gener de 2014.

 3) El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat a que la reforma del sistema de finançament autonòmic suposi una millora en la capacitat normativa de les comunitats autònomes a fi de donar més seguretat als ingressos, sense que aquests depenguin de lliuraments a compte o a futures liquidacions que no s'ajusten als cicles de les economies autonòmiques.

 4) El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat a que la reforma del sistema de finançament autonòmic suposi una major descentralització dels ingressos en correlació a la descentralització ja existent de les despeses, de forma que es puguin cobrir de forma correcta i homogènia amb la resta de la nació, els costs de la prestació dels serveis públics essencials.

 5) El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat a que la reforma del sistema de finançament autonòmic respecti el principi d’ordinalitat, així com també el principi de solidaritat.

 6) El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat a fer públiques, de forma urgent i periòdica, les balances fiscals,  amb l’objectiu de que la reforma del sistema de finançament autonòmic asseguri el finançament en condicions d’igualtat entre totes les comunitats autònomes dels serveis fonamentals de sanitat, educació i benestar social.

 7) El  Parlament de les Illes Balears considera necessari que els diferents grups que el conformen disposin de la informació suficient sobre el procés de negociació del nou model de finançament de les comunitats autònomes, per tant en aquest sentit insta al Conseller d’Hisenda a comparèixer en sessió plenària  per tal de donar-ne compte.

 8) El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a emprendre les accions polítiques i Jurídiques necessàries per tal de garantir el compliment de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears fent especial esment a la disposició transitòria novena referida a les inversions de l’Estat.