Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

No es pren en consideració la Proposició de llei d'insolvència singular hipotecària

11 de febrero de 2014

La iniciativa legislativa presentada pel Grup Parlamentari Socialista no continuarà la seva tramitació parlamentària

El Ple del Parlament no ha pres en consideració per 32 vots en contra (GP Popular), 24 vots a favor (GP MÉS, GP Socialista i Margalida Font), la proposició de llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista relativa a insolvència singular hipotecària.

La defensa de la iniciativa legislativa l’ha exercida el diputat Antoni Diéguez, mentre que, en torn de fixació de posicions, han intervingut  Miquel Ángel Más (GP MÉS), qui s’hi ha manifestat a favor, i Virtudes Marí  (GP Popular), qui ha demanat la retirada de la proposició  de llei amb la finalitat de trametre al Congrés dels Diputats una proposta concertada per tots els grups de la cambra. La proposta no ha estat acceptada pel Grup Socialista.

Contingut de la iniciativa legislativa

Segons consta a l’exposició de motius, l'objectiu d'aquesta proposició de llei  era  “principalment rescatar les persones que es trobin de bona fe en una situació d'especial dificultat sobrevinguda, que els pugui ocasionar la pèrdua del seu habitatge habitual, o del local on exerceixen principalment la seva activitat econòmica; i, sobretot, evitar el desnonament, permetre que puguin seguir ocupant aquests immobles, sense que el creditor hipotecari hagi de suportar més inconvenient que el que, en definitiva, tindria si hagués d'adjudicar-se l'immoble i cedir-ho després a la Societat de Gestió d'Actius. declaració judicial d'incursió en estat d'insolvència per les causes previstes en el text de la norma proposada, calen dues possibilitats: una primera, en la qual es consideri que la situació d'insolvència és peremptòria i que, tenint en compte les circumstàncies personals i professionals del deutor pugui veure's solucionada a mig termini; i una segona possibilitat en la qual es determini que la situació és previsiblement irreversible a mig termini.

En el primer dels casos, es preveu un temps mort en el qual no siguin exigibles les obligacions del préstec o crèdit, i que permeti al deutor millorar les seves circumstàncies, per reprendre el compliment sense més canvis.

En el segon dels casos, la societat SAREB, o bé es farà càrrec del préstec hipotecari del deutor sol:licitant, prèvia la reducció del seu import en la quantia que determini aquesta mateixa societat, o bé assumirà directament la propietat del bé, Cancel.lant-se el deute, i arbitrant-se en aquest últim suposat mesures que permetin al deutor seguir gaudint de l'habitatge en condicions assumibles i adaptades a la seva situació financera i patrimonial."