Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament rebutja una moció socialista relativa a la Llei de símbols

18 de febrero de 2014

S'ha aprovat per unanimitat el primer punt de la moció que diu que "el Parlament constata que la llibertad d'expressió és una de les llibertats bàsiques i imprescindibles de tot sistema democràtic".

La resta de punts de la moció presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, s'ha rebutjat per 34 vots en contra (GP Popular) i  25 vots a favor (GP Socialista, GP MÉS, Antoni Pastor i Margalida Font). 

La moció ha estat defensada pel parlamentari Antoni J. Diéguez. En torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari MÉS, ha intervingut Nel Martí, qui s'hi ha manifestat a favor; mentre que pel Grup Parlamentari Popular ha intervengut Miguel Jerez, qui no ha donat suport a la iniciativa.

Contingut de la moció

1. El Parlament dels Illes Balears constata que la llibertat d'expressió és una de les llibertats bàsiques i imprescindibles de tot sistema democràtic.

 2. El Parlament dels Illes Balears rebutja que per a l'aplicació de la Llei sobre ús de símbols institucionals de les Illes Balears s'imposi qualsevol sistema d'autorització prèvia.

 3. El Parlament dels Illes Balears constata que la Llei sobre ús de símbols institucionals de les Illes Balears no impedeix a les persones que estiguin en els immobles o mobles afectats utilitzar cap tipus d'indumentària o símbol.

4. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern al fet que respecti la disposició transitòria única de la Llei sobre ús de símbols institucionals de les Illes Balears i no obligui a substituir els símbols o les plaques que no s'ajustin a la llei fins que transcorri el termini d'un any de la seva entrada en vigor.

5. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern a abstenir-se d'elaborar per via reglamentària catàlegs de conductes o símbols prohibits no previstos així en la Llei sobre ús de símbols institucionals de les Illes Balears.