Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament no sol·licitarà al Govern de l'Estat retirar l'avantprojecte de reforma de la llei de l'avortament

18 de febrero de 2014

Com a conseqüència del debat de dues iniciatives presentades pels grups Socialista i MÉS, així ho ha acordat la majoria dels parlamentaris al Ple celebrat aquest matí. Hi ha hagut acord unànime d'aprovar altres punts de les iniciatives.

El Ple del Parlament no ha aprovat instar el Govern de l'Estat a la retirada de l’avantprojecte de Llei Orgànica de protecció de la vida del concebut i els drets de la dona embarassada aprovada pel Consell de Ministres i que té la intenció de modificar la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs. Aquest era part de l'acord que perseguien les dues proposicions no de llei presentades pels grups parlamentaris Socialista i MÉS.

Sí hi ha hagut acord unànime, en canvi, d'aprovar els punts 1 i 3 de la iniciativa socialista. La resta de punts d'ambdues proposicions  han estat rebutjats per 34 vots en contra (GP Popular) i 24 vots a favor (GPSocialista, GPMÉS i diputats no adscrits), pel que fa a la PNL socialista; i pel mateix resultat (però en votació secreta), pel que fa a la PNL del Grup MÉS.  

Contingut de les iniciatives

La primera proposició no de llei sotmesa a debat ha estat la del Grup Parlamentari Socialista, que ha estat defensada per la diputada Cristina Rita, qui ha proposat al Ple arribar a un acord que ha estructurat en sis punts:

1. El Parlament de les Illes Balears afirma que els poders públics han de garantir els drets fonamentals de les dones en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva, així com les condicions de la interrupció voluntària, legal i segura de l’embaràs (IVE). (aprovat)

2. El Parlament de les Illes Balears reconeix que la legislació vigent a Espanya en aquest sentit està en consonància amb les resolucions de Nacions Unides, de l’Organització Mundial de la Salut, del Consell d’Europa i altres organitzacions internacionals.

3. El Parlament de les Illes Balears declara que els poders públics han d’assegurar en el desenvolupament de les seves polítiques sanitàries, educatives i socials, l’accés en equitat a les prestacions relacionades amb la salut sexual i reproductiva de les dones a partir d’una política pública, integral i preventiva. (aprovat)

4. El Parlament de les Illes Balears considera que en relació amb les IVE s’ha de mantenir una legislació de terminis combinada amb determinats supòsits d’indicació terapèutica, d’acord amb les recomanacions expertes i l’aplicació del dret comparat, que asseguri a les dones l’adopció d’una decisió lliure i informada en un període concret de la gestació, exercint l’autodeterminació conscient, sense interferències de tercers, com ha recollit la jurisprudència del Tribunal Constitucional.

5. El Parlament de les Illes Balears rebutja la revisió de la legislació espanyola vigent sobre salut sexual i reproductiva i sobre l’exercici lliure i responsable de la interrupció voluntària de l’embaràs anunciada pel Govern.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a retirar la reforma anunciada i a prescindir de qualsevol iniciativa que debiliti la seguretat jurídica en la regulació de la interrupció voluntària de l’embaràs, així com a garantir l’accés a la IVE en condicions que assegurin la protecció i l’eficàcia dels drets de qualsevol dona que sol·liciti aquesta intervenció en el Sistema Nacional de Salut.

En torn de fixació de posicions, han intervingut la diputada Fina Santiago (MÉS), qui s’ha manifestat a favor de la iniciativa socialista, i Margarita Prohens (Popular), qui s’ha manifestat a favor dels punts 1 i 3 i en contra de la resta.

La segona i darrera proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, ha estat defensada per la diputada Fina Santiago qui ha exposat al plenari arribar a l’acord següent:

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’avantprojecte de Llei Orgànica de protecció al concebut, llei que modifica la Llei 2/2010, de salut sexual i reproductiva i d’interrupció voluntària de l’embaràs.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat perquè retiri l’avantprojecte de Llei Orgànica de protecció al concebut, llei que modifica la Llei 2/2010, de salut sexual i reproductiva i d’interrupció voluntària de l’embaràs.

3. El Parlament de les Illes Balears reconeix l’avanç que va suposar la Llei 2/2010, de salut sexual i reproductiva i d’interrupció voluntària de l’embaràs.

En torn de fixació de posicions, han intervingut el diputat Vicenç Thomàs (Socialista), qui s’ha manifestat a favor de la iniciativa del Grup MÉS, i Catalina Palau (Popular), qui s’ha manifestat en contra dels tres punts.