Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Acord unànime per rebutjar les prospeccions petrolíferes

4 de marzo de 2014


El Ple aprova per assentiment una iniciativa presentada pel Grup Parlamentari Socialista.

A la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, el diputat  Joan Bonet ha defensat una moció presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de prospeccions petrolíferes.

Del contingut de la iniciativa s’han aprovat els punts 1, 2, 5 i 6 per assentiment de tots els grups parlamentaris i diputats no adscrits, amb les esmenes transaccionades del GP Popular. 

La resta de punts, 3 i 4,  han estat rebutjats per 33 vots en contra (Popular) i 25 vots a favor (MÉS, Socialista, Antoni Pastor i Margalida Font).

Esmenes

Durant el debat de la iniciativa, els diputats Miquel Àngel Jerez (Popular) i David Abril (MÉS) han defensat sengles esmenes, que han estat acceptades pel grup proposant.  El GP MÉS ha retirat l'esmena 2127/14, i les dues restants han estat rebutjades durant votació. Les del GP Popular finalment han estat incorporades a la iniciativa.

Contingut  aprovat de la moció

1. El Parlament de les Illes Balears continua rebutjant les prospeccions petrolíferes a l'entorn de les nostres illes, les autoritzades i les noves sol·licituds en tràmit, i reclama la derogació de les primeres, d’acord amb els informes medi ambientals de la Comissió  Balear de Medi Ambient i dels milers d’al·legacions presentades pels grups ecologistes i la societat civil balear.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a complir amb els acords d'aquest parlament, aprovats per unanimitat mitjançant les proposicions no de llei de març i novembre de 2011 i la moció de desembre de 2012, i, per tant, a iniciar accions judicials contra l'autorització de prospeccions petrolíferes concedida a Cairn Energy, en els terminis legals establerts  en el primer acte  administratiu que no suposi la immediata paralització del projecte.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient del Govern d'Espanya a l'emissió d'una avaluació d'impacte ambiental urgent dels projectes de prospeccions autoritzats o en tràmit; tenint en compte les negatives conseqüències mediambientals que suposen i que no estan recollides als estudis presentats per les empreses interessades.

6. El Parlament de les Illes Balears resol donar trasllat dels acords aprovats en aquesta moció al Ministeri d'Industria i Turisme i al Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient del Govern d'Espanya i a la Comissió Europea.

Més informació ...