Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova la Llei d'ordenació i ús del sòl

11 de marzo de 2014

Les Illes Balears deixen de ser l'única comunitat autonòma sense una llei del sòl pròpia. El Govern ha destacat un ampli consens per a l'aprovació d'aquest projecte de llei, amb la incorporació de moltes esmenes en comissió. Per la seva part, els grups parlamentaris de l'oposició i diputats no adscrits han criticat principalment que la llei permeti legalitzar les infraccions urbanístiques prescrites en sòl rústic i els assentaments en medi rural.

Aquest matí el Ple del Parlament ha aprovat el dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial relatiu al Projecte de llei d'ordenació i ús del sòl, amb els vots a favor del Grup Parlamentari Popular i del diputat Antoni Pastor. Quatre esmenes transaccionades pel Grup Popular han estat incorporades al text definitiu aprovat.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balers, Gabriel Company, n'ha fet la presentació i n'ha defensat el contingut. El conseller ha agraït la feina feta pels grups parlamentaris en ponència i en comissió i ha fet notar la incorporació al text legislatiu del 40% de les esmenes presentades pels grups parlamentaris i diputats no adscrits i del consens d'arpoximadament el 80% del contingut de la iniciativa legislativa. "Una llei que ha de perdurar en el temps i que donarà seguretat jurídica als ciutadans", ha afegit Company.

Esmenes mantingudes

Pel que fa a les esmenes no aprovades i mantingudes per al debat de la sessió plenària d'avui, han intervingut, per a la defensa de 71 esmenes, Jaume Carbonero (Socialista), de 148 esmenes, David Abril (MÉS), de 28 esmenes, Margalida Font i, de 20 esmenes, Antoni Pastor. El torn en contra de la major part de les esmenes, l'ha exercit la parlamentària del Grup Popular, María Virtudes Marí, a excepció de quatre que ha transaccionat derivades del grups Socialista, MÉS i diputats no adscrits:

Esmenes transaccionades dels grups Socialista i MÉS (text afegit en negreta).

Article 52.5 Quan l'aprovació definitiva deis plans generals, plans parcials i plans especials d'iniciativa municipal es realitzi per part de l'ajuntament, aquesta només podrà dur-se a terme amb l'informe previ del consell insular en relació amb les consideracions oportunes per motius d'interès supramunicipal, de legalitat, d'adequació als instruments d'ordenació territorial i, si fos el cas, als instruments urbanístics de rang superior. En els casos d’adaptacions dels plans generals al pla territorial insular, i pel que fa a la seva adequació als instruments d’ordenació territorial, l’informe tendrà caràcter vinculant. Aquest informe s'ha de trametre en el termini de dos mesos des de la recepció de la documentació completa, en el cas de primeres formulacions o revisions de plans generals, i d'un mes en la resta de casos. Transcorregut aquest termini, s'entendrà que l'informe s'ha emes de manera favorable i es pot continuar amb la tramitació.

Article 67.  “1. De conformitat a l’article 10.2 del Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl, les instal·lacions, construccions i edificacions s’adaptaran en el basic, a l'ambient en que estiguin situades, i a aques tefecte: [...]

Esmena transaccionada de la diputada Margalida Font (text afegit en negreta).

Exposició motius (sisè paràgraf). Hi ha, en tot cas, dos elements addicionals que expliquen I'abast final de I'objecte de la lIei. D'una banda, no és possible fugir de I'estructura competencial derivada de I'organització territorial de la comunitat autònoma. Amb aquesta estructura, els consells insulars són les institucions de govern de cada una de les illes, alhora que institucions de la comunitat autònoma, i gaudeixen d'autonomia en la gestió deis seus interessos d'acord amb la Constitució, l'Estatut i les lIeis del Parlament en I'àmbit territorial. Concretament, pel que fa a I'àmbit urbanístic i d'acord amb I'article 70 de l'Estatut, tenen atribuïdes, en qualitat de competències pròpies, les matèries d'urbanisme, habitabilitat i ordenació del territori, amb el litoral inclòs, a més de la potestat reglamentària, amb la singularitat de Formentera on les competències del Consell Insular abracen també les que li corresponen com Ajuntament.

Esmena aprovada d’Antoni Pastor.

Disposició Transitòria Tercera.  e) Als efectes de ser computables per al compliment de l’estàndard, els espais lliures públics hauran de formar part d’un sistema coherent des del punt de vista de l’accessibilitat de la població a la que serveix.

Objectiu de la iniciativa legislativa

La iniciativa legislativa exercida pel govern autonòmic té per objecte "establir el règim jurídic general regulador de l'activitat administrativa en matèria d'urbanisme a les Illes Balears, i definir el règim jurídic urbanístic de la propietat del sòl d'acord amb la funció social pròpia".