Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament dóna suport al reconeixement professional del professorat

25 de marzo de 2014

Aquest és l'únic punt aprovat d'una moció relativa a expedients sancionadors oberts a docents i conflicte educatiu, presentada pel Grup Parlamentari Socialista. Les esmenes formulades pel Grup Popular no han estat admeses.

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat per unanimitat manifestar el seu suport permanent al reconeixement professional del professorat de les Illes Balears.

Aquest és l'únic punt aprovat del contingut d'una moció socialista relativa als expedients sancionadors oberts a docents i al conflicte educatiu, que ha estat defensada per la diputada Cristina Rita. La resta de punts de la iniciativa, han estat rebutjats per 32 vots en contra (Popular) i 23 a favor (Socialista, MÉS i diputats no adscrits).

El contingut de la moció majoritàriament rebutjada feia referència a instar el Govern de les Illes Balears a una sèrie de compromisos estructurats en onze punts:

1. A resoldre abans de final de març de 2014 els expedients oberts als tres directors dels instituts de secundària de Maó.

2. A resoldre, abans de maig del 2014, els expedients disciplinaris oberts al director de l’IES de Marratxí.

3. A proporcionar suport jurídic i si s’escau psicològic, sufragat amb mitjans públics, al professorat i equips directius dels centres docents per aquells fets derivats del seu exercici professional, i davant les denúncies relacionades amb la vaga, la Llei de símbols o suposades vulneracions de l’obligada neutralitat política, que hagin pogut realitzar per particulars, entitats o associacions.

4. Al reconeixement professional del professorat de les Illes Balears (aprovat).

5. A fomentar, en la seva actuació legislativa i administrativa, la motivació del professorat en l’exercici de la seva professió.

6. Que en totes les seves manifestacions públiques, reforci i doni suport a la figura del professorat.

7. Que es promoguin campanyes de sensibilització de la importància de la tasca docent.

8. A consensuar amb la comunitat educativa i la UIB el calendari d’introducció d’una tercera llengua en assignatures no lingüístiques en l’ensenyament primari.

9. A fer pública abans de final de març l’avaluació de competències lingüístiques que es van realitzar el primer trimestre del curs escolar 2013-2014.

10. A recuperar els programes de reforç escolar als nivells de l’1 de setembre de 2011.

11. A recuperar els programes i els equips d’atenció a la diversitat als nivells de l'1 de setembre de 2011.

Dotze esmenes presentades

Els grups parlamentaris han presentat diverses esmenes a la iniciativa socialista. La diputada Ana María Aguiló, per part del Grup Popular, n'ha defensades quatre, mentre que el parlamentari Nel Martí, per part del Grup MÉS, n'ha defensades vuit (vegeu documents annexos).

El Grup Parlamentari Socialista no ha acceptat les esmenes formulades pel Grup Popular i sí que ha admès la incorporació de les presentades pel Grup MÉS.

Més informació ...