Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Rebutjada la proposta de recurs d'inconstitucionalitat a la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local

25 de marzo de 2014

La petició formulada pel Grup Parlamentari Socialista no ha obtingut la majoria absoluta de la cambra.


El Ple del Parlament ha rebutjat per 30 vots en contra (Popular) i 26 a favor (Socialista, MÉS, Margalida Font i Antoni Pastor) la petició presentada pel Grup Parlamentari Socialista sobre la procedència o no que el Parlament interposi recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.

La petició argumenta que l'actual llei  "suposa una vulneració de les competències autonòmiques, de l'autonomia local, una lesió de l'autonomia financera de les comunitats autònomes i, fins i tot, la infracció de la reserva de llei orgànica per a la regulació de les relacions de col·laboració financera entre l'Estat i aquestes comunitats". També considera que "les comunitats autònomes assumeixin, per directa i unilateral atribució d'aquesta llei, la titularitat de competències municipals relatives a educació, salut, serveis socials i serveis d’inspecció sanitària."

Finalment s'ha exposat que "lesiona l'autonomia local constitucionalment garantida en els article 137, 140 i 142 de la Constitució Espanyola, amb l’eliminació del principi de "màxima proximitat", trencant amb això la imatge de la institució, amb l'establiment d'una diferència arbitrària entre els municipis segons tinguin més o menys de 20.000 habitants i per la fixació de mecanismes de tutela, condicionants i controls d'oportunitat per part d'altres administracions (autonòmica i estatal) que situen aquestes entitats locals en una posició de subordinació o dependència quasi jeràrquica".

La defensa de la iniciativa l'ha exercida la diputada Pilar Costa,  mentre que en torn de fixacions de posicions, han intervingut David Abril (MÉS), qui s'hi ha manifestat a favor, i Fernando Rubio (Popular), qui s'hi ha manifestat en contra.