Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

No es pren en consideració la proposta de modificació de l'article 16 del Reglament del Parlament de les Illes Balears

25 de marzo de 2014

La iniciativa legislativa presentada pel Grup MÉS no continuarà la seva tramitació parlamentària.


El Ple del Parlament no ha pres en consideració per 32 vots en contra (Popular i Antoni Pastor) i 23 a favor (MÉS i Socialista), una proposta del Grup Parlamentari MÉS de modificació de l'article 16 del Reglament del Parlament de les Illes Balears.

La defensa de la iniciativa legislativa l'ha exercida la diputada Fina Santiago, mentre que, en torn de fixació de posicions, han intervingut Lourdes Aguiló (Socialista), qui s'hi ha manifestat a favor, i Carlos Veramendi (Popular) qui s'hi ha expressat en contra.

Contingut de la iniciativa legislativa.

Modificació de l'article 16 del Reglament del Parlament.

La norma comuna en les retribucions públiques pròpies d'un salari a temps complet és el seu caràcter exclusiu i incompatible. L'expressió "dedicació plena" del Reglament del Parlament ha permès la compatibilitat de retribucions, una compatibilitat que es considera inadequada. Per això, es precisa que el règim retributiu dels diputats i les diputades per la dedicació al càrrec que acordi la Mesa només podrà consistir en retribucions per dedicació exclusiva, al qual seran d'aplicació les incompatibilitats habituals en els salaris públics o en indemnitzacions per assistència.

Article únic

Es dóna nova redacció a l'article 16.1, que tendrà la següent redacció:"1. Els diputats i les diputades percebran per l'exercici del seu càrrec representatiu les dietes i les retribucions que es determinin o les assignacions que es fixin per a aquells i aquelles que exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva, així com totes les altres ajudes o indemnitzacions que s'estableixin per al més eficaç i digne compliment de les seves funcions. El règim de dedicació exclusiva, que és obligatori en el cas de la Presidència i els portaveus dels grups parlamentaris, serà incompatible amb la percepció de qualsevol altra retribució o assignació pública o privada, derivada d'un altre lloc de treball, professió o activitat retribuïts en qualsevol forma, incloses les pensions per qualsevol règim de la seguretat social."

Disposició final

Aquesta modificació del Reglament es publicarà en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears i regirà a partir d'un mes després del dia d'aquesta publicació. També es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Més informació ...