Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament no aprova instar el Govern d'Espanya a denegar l'indult presentat per Jaume Matas

1 d'abril de 2014


El Grup MÉS no ha acceptat una votació separada dels punts de la proposta.

El Ple del Parlament ha rebutjat, per 34 vots en contra (Popular) i 24 a favor (MÉS i Socialista), una Proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant la qual proposava s'acordàs instar el Govern de l’Estat Espanyol a denegar la petició d’indult presentada per l’expresident del Govern de les Illes Balears Sr. Matas i a modificar la Llei d’indults per tal que s’hi expressàs de forma clara que no podran acollir-se a aquest dret les persones acusades d’haver comès delictes relacionats amb la corrupció política. La defensa de la iniciativa l’ha exercida la diputada Fina Santiago.

El Grup Parlamentari Popular ha formulat una esmena de modificació de tot el text, exposada pel diputat Miquel Àngel Jerez:El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat que, un cop valorada la jurisprudència del Tribunal Suprem en matèria d'indults, en especial les darreres sentències dictades per aquest Alt Tribunal, estudiï la possibilitat d'introduir modificacions en l'actual Llei de 18 de juny de 1870, per la que s'estableixen les regles per a l'exercici de la Gràcia d'Indult”.

Durant el debat parlamentari el portaveu del Grup Popular ha formulat una segona esmena in voce: "El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a denegar la concessió d'indult a totes aquelles persones que han estat condemnades en casos de corrupció política mentre no es materialitzi la reforma de la vigent llei de l'indult de l'any 1870", la qual ha estat acceptada pel grup proposant.

En torn de fixacions de posicions, pel Grup Parlamentari Socialista, ha intervingut Antoni Diéguez, qui s’ha manifestat a favor de la iniciativa del Grup MÉS.

Exhaurit el debat el Grup Popular ha sol·licitat votació separada dels dos punts de la iniciativa, petició que no fou acceptada pel grup proposant.

Més informació ...