Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern d'Espanya a instaurar la targeta de residència per als ciutadans europeus residents a Espanya

1 d'abril de 2014

La iniciativa del Grup Parlamentari Popular ha estat aprovada per assentiment.

El Ple del Parlament ha aprovat per assentiment una Proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Popular, que insta el Govern d'Espanya "a dur endavant els tràmits necessaris per tal de tornar a instaurar la targeta de residència per als ciutadans europeus residents al nostre país". La defensa de la iniciativa l’ha exercida la diputada Margalida Prohens.

Fina Santiago, diputada del Grup Parlamentari MÉS, ha formulat  una esmena de modificació al punt segon de la iniciativa per afegir "els estrangers" a la proposta d'acord d'instar "la Delegació de Govern de les Illes Balears i el Govern d'Espanya a realitzar quantes modificacions siguin necessàries perquè l'obtenció de la residència pels ciutadans comunitaris sigui un procés modern, àgil i senzill per a tots". Aquesta modificació de la iniciativa ha estat acceptada pel Grup Popular.

En torn de fixacions de posicions, pel Grup Parlamentari Socialista, ha intervingut Lourdes Aguiló, qui també s’ha manifestat a favor de la Proposició no de llei.

Més informació ...