Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern a adoptar una estratègia específica de lluita contra la pobresa infantil i pel benestar de la infància

8 d'abril de 2014

També ha acordat per unanimitat instar el Govern de les Illes Balears a dur a terme avaluacions sistemàtiques sobre l’impacte que generen totes les mesures adoptades per les diferents conselleries sobre el benestar de la ciutadania i a millorar el procés d’aplicació de la Llei de la promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència per reduir el temps d'espera.

El Ple del Parlament ha aprovat per unanimitat tres dels deu punts del contingut d'una moció socialista relativa a la política general en matèria de benestar social.

Els punts consensuats per tots els grups parlamentaris i els diputats no adscrits, després d'una modificació de la redacció dels punts 1, 2 i 9,  a proposta del Grup Popular, insten el Govern de les Illes Balears:

- A dur a terme avaluacions sistemàtiques sobre l’impacte que generen totes les mesures adoptades per les diferents conselleries sobre el benestar de la ciutadania, especialment sobre els grups amb una major vulnerabilitat, així com a crear un Registre Unificat amb totes les avaluacions que es realitzin.

- A adoptar una estratègia específica de lluita contra la pobresa infantil i pel benestar de la infància, amb objectius concrets, indicadors de compliment a mig i llarg termini, suficient dotació pressupostària i mecanismes de coordinació entre les diferents conselleries. Així mateix, a concertar amb els consells insulars i els ajuntaments l’impuls de plans locals que contemplin aquest objectiu.

- A millorar i enfortir el procés d’aplicació de la Llei de la promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència per reduir el temps d'espera.

La resta dels punts de la moció, que ha estat defensada per la diputada Conxa Obrador, han estat rebutjats per la majoria de la cambra, amb el resultat següent:

- Punt 10: 38 vots en contra (Popular i MÉS) i 20 a favor (Socialista i diputats no adscrits).

- Resta de punts:  34 vots en contra (Popular) i 24 a favor (Socialista, MÉS i diputats no adscrits).

En torn de fixacions de posicions, han intervingut  Fina Santiago (MÉS) i María José Bauzá (Popular).

 

 

Més informació ...
Documents