Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern a garantir la implantació del Programa de Garantia Juvenil

15 d'abril de 2014

A la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, la diputada Joana Barceló  ha defensat una moció presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de Garantia Juvenil a les Illes Balears.

En torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari MÉS, ha intervingut la diputada Fina Santiago, qui ha manifestat el suport del seu grup a la moció presentada.

Durant el debat de la iniciativa, la diputada  Margarita Prohens (Popular) ha defensat  esmenes in voce que han estat acceptades pel grup proposant i, per tant, incorporades a la votació.

Dels 12 punts de la iniciativa s’han aprovat, per unanimitat, els punts 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 12 amb les esmenes incorporades.

La resta dels punts ha estat rebutjada per 33 vots en contra (Popular) i 22 vots a favor (MÉS, Socialista, Antoni Pastor i Margalida Font).

Iniciativa aprovada

 1. El Parlament de les Illes Balears constata el compromís del Govern de les Illes Balears que en el segon semestre de 2014 estigui en funcionament el Programa de Garantia Juvenil a cadascuna de les nostres illes, en virtut del qual tot jove menor de 25 anys rebi una oferta d’ocupació, educació, formació o període de practiques, en un termini de 4 mesos després d’acabar l’educació formal o quedar a l’atur.

 2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a complir les recomanacions establertes pel Consell d’Europa, de 22 d’abril de 2013, en l’establiment del Programa de Garantia Juvenil a les nostres Illes, de manera especial:

 - El Govern treballarà el Programa basant-se en l’associació: els interlocutors socials a tots els nivells han de participar activament en el seu disseny i aplicació; i els joves i leorganitzacions juvenils han de ser consultades, i han de participar en el disseny i desenvolupament d’aquest Programa de Garantia Juvenil.

- Els serveis d’orientació han d’oferir una orientació personalitzada i plans d’actuació individuals, inclusos sistemes de suport individuals fets a mida, amb seguiment continuat.

 3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a garantir la correcta implantació del Programa de Garantia Juvenil a cadascuna de les nostres illes, a incrementar els serveis d’orientació públics per atendre, d’acord amb les recomanacions del Consell d’Europa, els joves de menys de 25 anys inactius i a l’atur.

 4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, per garantir la correcta implantació del Programa de Garantía Juvenil, a possibilitar, incrementar i identificar el servei públic d’intermediació laboral a cadascun dels punts d’atenció del SOIB a les Illes.

 6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, per possibilitar la correcta execució del Programa de Garantia Juvenil a les nostres Illes, a continuar treballant per iniciar un Programa de Segona Oportunitat, d’acord amb ajuntaments, escoles d’adults i centres propis de formació del Govern, per possibilitar l’accés als joves amb càrregues familiars en atur a la formació d’estudis reglats, especialment pel que fa als estudis obligatoris, compaginant amb treballs d’interès general estructurats pels ajuntaments, i així esdevenir una eina contra l’abandonament escolar i l’exclusió social.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, per possibilitar la correcta execució del Programa de Garantia Juvenil, a continuar treballant per impulsar un programa extraordinari de cursos de formació professional per a l’ocupació de nivell bàsic en sectors emergents, destinats a requalificar els joves en atur sense estudis obligatoris.

 8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, per possibilitar la correcta implantació del Programa de Garantia Juvenil a les nostres Illes, a estructurar un Programa de Beques de Formació adreçades a tots els joves que ni  estudiin ni treballan.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, amb la finalitat de sumar els màxims esforços socials per l’ocupació dels joves a les nostres Illes, a continuar i ampliar el suport d’anàlisi i propostes a l’Universitat de les Illes Balears, i altres entitats del tercer sector i col·legis professionals lligats al món laboral, de la joventut, de l’exclusió social i l’economia.

 

Més informació ...