Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple reafirma que els consells són institucions de govern i gaudeixen d'autonomia

22 d'abril de 2014

La resta de punts de la moció socialista han estat rebutjats.

El Ple del Parlament ha aprovat per assentiment el següent punt de la moció socialista relativa a Llei de finançament dels consells insulars:

El Parlament de les Illes Balears reafirma que els consells insulars són les institucions de govern de cadascuna de les Illes Balears i exerceixen el govern, l’administració i la representació de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, alhora que gaudeixen d’autonomia en la gestió dels seus interessos.

La resta de punts han estat rebutjats  per 33 vots en contra (Popular) i 22 a favor (MÉS, Socialista i Margalida Font).

El diputat Marc Pons ha exposat el contingut de la iniciativa que, a excepció del primer punt aprovat, pretenia arribar als acords següents:

- Considerar el finançament dels consells insulars com un dels pilars sobre els quals se sustenta l’exercici del govern, l’administració i la representació dels consells insulars com a institucions de govern a cadascuna de les illes.

- Instar el Govern de les Illes Balears a fer tots els esforços que estiguin al seu abast per aconseguir un ampli acord entre govern i oposició en l’aprovació del projecte de llei del sistema de finançament definitiu dels consells insulars, amb la finalitat d’aportar l’estabilitat necessària que garanteixi el correcte funcionament en el llarg termini; a garantir en la nova llei del sistema de finançament definitiu dels consells insulars les mateixes aportacions, que el Govern de les Illes Balears destinava als consells insulars l’any 2010, actualitzades en base a l’increment de l’IPC; a garantir que els consells insulars no hauran de retornar les bestretes a compte del nou sistema de finançament que foren aprovades en els pressuposts generals de la comunitat al llarg de la present legislatura i de l’anterior; a repercutir sobre els consells insulars una part dels recursos addicionals que el Govern de les Illes Balears ingressa com a conseqüència de la millora del finançament autonòmic aprovat el 2009; a replantejar-se les fórmules que determinen el repartiment del fons interinsular de finançament de serveis, el fons de compensació i el fons de convergència en ares d’aconseguir una major transparència i objectivitat en el repartiment dels fons, tal com el Govern de les Illes Balears havia anunciat.

En torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari MÉS, ha intervingut Nel Martí qui s’ha manifestat a favor de tota la iniciativa; mentre que, pel Grup Parlamentari Popular, ho ha fet  Antoni Camps, qui ha expressat el suport favorable al primer punt de la moció.

Més informació ...
Documents