Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Projecte de llei de transports terrestres i mobilitat supera les esmenes a la totalitat

22 d'abril de 2014

Aquest projecte legislatiu, que té per objecte regular el transport públic de viatgers i l'ordenació de la mobilitat a les Illes Balears, continuarà ara la tramitació parlamentària en ponència i en comissió.

Durant la sessió plenària celebrada aquest matí, el Projecte de llei de transports terrestres i mobilitat de les Illes Balears ha superat les dues esmenes de totalitat de devolució que hi havia presentades i, per tant, continuarà la seva tramitació en ponència i en comissió; i tornarà al ple per al debat i la votació final.

Ambdues esmenes, que han sol·licitat la devolució del projecte, presentades pels grups parlamentaris Socialista i MÉS, han estat defensades pels parlamentaris Damià Borràs  i David Abril, respectivament. En torn en contra ha intervingut el diputat del Grup Parlamentari Popular Carlos Luis Veramendi.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, Gabriel Companyha obert un torn incidental per defensar la iniciativa legislativa exercida des de l'executiu autonòmic.

Exhaurit el debat, ambdues esmenes han estat sotmeses a votació conjunta i han estat rebutjades per 33 vots en contra (Popular) i 20 vots a favor (MÉS, Socialista i Margalida Font).

Contingut del projecte de llei

El Consell de Govern aprovà el passat 17 de gener el Projecte de llei de transports terrestres i mobilitat amb la finalitat de fixar, per primera vegada a les Illes Balears, una regulació autonòmica en matèria de transport, urbà i interurbà.

El text que avui ha superat el debat a les esmenes a la totalitat de devolució, està compost per quatre títols i tretze capítols, cent noranta-cinc articles, nou disposicions addicionals, cinc transitòries, una derogatòria i vuit disposicions finals.

Entre les principals novetats del projecte, destaca el fet que es fixa a set el nombre màxim de places per als taxis, en lloc de cinc com fins ara, i s’obri la possibilitat que els ajuntaments puguin atorgar llicències temporals de taxi.

Pel que fa al transport turístic i discrecional, el projecte introdueix la possibilitat de contractar el servei per plaça de forma anticipada en els serveis amb origen o destinació als ports o aeroports de les Balears.
 
Pel que fa al transport regular de viatgers, la normativa s’adequa al reglament europeu, d’obligat compliment, i també simplifica els tràmits administratius per facilitar les extensions de línies existents. A més, s’actualitza la normativa relativa a trens turístics i es regulen per primera vegada els vehicles motoritzats de menys de quatre rodes homologats per al transport de viatgers. 

També es garanteixen serveis bàsics per Formentera, com les connexions amb l’aeroport d’Eivissa o amb l’hospital de Can Misses.
 
En l’àmbit ferroviari, podem fer notar la proposta de reducció de vuit a cinc metres de la zona de domini públic d’ambdós costats de la plataforma ferroviària en zones urbanes consolidades, per reduir així les expropiacions en cas d’actuacions, i la definició, per primera vegada, dels drets i les obligacions dels usuaris i de l’operador del servei. En aquest sentit, el projecte de llei de transports tipifica també les infraccions per ús incorrecte del servei públic de transport que poden ser sancionades amb multes de fins a 6.000 euros. En el cas del transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme (taxi), les infraccions greus i molt greus se sancionaran amb multa de 6001 a 12.000 euros.
 
Finalment, cal destacar l'exigència d'un estudi de viabilitat econòmica i social a les futures infraestructures vinculades al transport terrestre que suposin una inversió de més de 10 milions d’euros.