Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Aprovat el Mandat Marc de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

22 d'abril de 2014

D'acord amb el que establí la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, el Parlament ha aprovat un mandat marc en el qual s'estableixen els objectius que ha d'assolir el servei públic de l'Ens, amb una vigència de sis anys. El model de llengua, tant a la televisió com a la ràdio, ha centrat gran part del debat.

El Ple del Parlament ha aprovat per 32 vots a favor (Popular) i 20 vots en contra (Socialista, MÉS i Margalida Font), la proposta de Mandat Marc de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears que estableix els objectius que ha d'assolir el servei públic de ràdio i televisió de les Illes Balears. 

Durant el debat substanciat, que s'ha centrat en el model de llengua a seguir, han intervingut en torn a favor de la proposta, Fernando Rubio (Popular) i en contra, Damià Borràs (Socialista) i Nel Martí (MÉS).

Origen del mandat marc

Com a manifestació del control parlamentari sobre l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balers, l'article 5 de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, disposà que la cambra havia d’aprovar un mandat marc a l'ens Públic, en el qual s’havien d’establir els objectius que ha d’assolir el servei públic de ràdio i televisió (de comunicació audiovisual), durant una vigència de sis anys.

Aquesta llei també assenyalà que els objectius que prevegi el mandat marc s’han de desenvolupar de manera precisa i concreta mitjançant els contractes programa subscrits entre el Govern i l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. La vigència dels contractes programa és de tres anys.

Finalment, s'estipulà que el Parlament ha de vetllar perquè els contractes programa subscrits entre el Govern i l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears s’ajustin a les previsions del mandat marc, en la forma que determinava aquella llei i el Reglament del Parlament.

Contingut

Així, doncs, el mandat marc aprovat aquest matí al Parlament està dividit en 6 títols, 39 articles i 3 disposicions finals.

El títol I es refereix a les disposicions generals i regula l'objecte, l'aprovació, la vigència, la revisió i el desplegament del mandat marc.

El títol II regula els objectius del servei públic de comunicació audiovisual, d'acord amb els articles 2 i 4 de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, distingint-se així dos capítols relatius a la funció de servei públic i a la missió de servei públic, respectivament.

El títol III contempla les obligacions de la programació i dels serveis tal com encomana l'article 26.2 de la Llei 15/2010, de 22 de desembre.

El títol IV té per objecte el foment de la producció pròpia per tal d'afavorir el sector audiovisual de les Illes Balears com a sector estratègic a la nostra comunitat.

El títol V està dedicat al model de gestió definint dins les possibilitats que preveu la legislació estatal i autonòmica el model que s'ha d'aplicar al servei públic de comunicació audiovisual de les Illes Balears.

Finalment, el títol VI regula el finançament del servei públic de radiotelevisió de les Illes Balears.