Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Rebutjada una moció socialista relativa a elaboració del nou REB

29 d'abril de 2014

El Ple del Parlament ha rebutjat per 34 vots en contra (Popular) i 25 vots a favor (MÉS, Socialista, Antoni Pastor i Margalida Font), una moció presentada pel Grup Parlamentari Socialista, que pretenia fixar com objectiu essencial per al 2014, l'aprovació d'un nou Règim Especial per a les Illes Balears (REB). 

La proposta, ha estat defensada pel diputat Marc Pons, i pretenia arribar als acords següents:

"El Parlament de les Illes Balears expressa la necessitat de fixar com a objectiu essencial per a 2014 l’aprovació d’un nou Règim Especial per a les Illes Balears, que sigui fruit d’un ampli acord polític, econòmic i social. Per això acorda la creació d’un espai de treball conjunt en el si del Parlament de les Illes Balears que tingui per objectiu arribar a amplis acords d’estat a favor de la millora de la competitivitat de les nostres empreses.

Constata que, transcorreguts set anys des de l’aprovació de l’actual Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, el Govern de les Illes Balears encara no disposa del càlcul dels costos derivats de la insularitat. 

Instar el Govern d’Espanya i el Govern de les Illes Balears a acordar la convocatòria de manera urgent de la Comissió Mixta d’Economia i Hisenda, amb la finalitat de tractar, entre altres assumptes d’especial importància, el nou Règim Especial per a les Illes Balears.

També instar el Govern a  conveniar amb la Universitat de les Illes Balears no tan sols l’elaboració de l’estudi corresponent als costos derivats de la insularitat, sinó també els dos següents:

- Estudi de les millores fiscals per a les Illes Balears en el marc d’un nou Règim Especial.

-Estudi de les aportacions actuals del Govern d’Espanya a les Illes Balears en concepte d’insularitat. a tenir en compte els següents quatre grans eixos de treball per a la confecció del nou Règim Especial:

- L’establiment d’exempcions fiscals que permetin reduir la pressió impositiva amb la finalitat de compensar els aspectes negatius i els efectes desfavorables de la insularitat econòmica.

- El reconeixement de la doble insularitat com un element cohesionador del territori illenc el qual s’haurà de fonamentar en el principi de la igualtat d’oportunitats entre les iniciatives empresarials, però també en l’accés de tota la ciutadania a uns serveis públics de qualitat (especialment en el camp de la sanitat i de l’educació).

- El replantejament del mecanisme de bonificacions als preus del transport de viatgers entre les Illes i la resta del territori i entre les pròpies illes, amb la finalitat d’aconseguir una major eficiència dels recursos públics amb l’objectiu de rebaixar el cost del transport no tan sols per als residents, sinó també per als no residents a les Illes.

- La definició d’una estratègia conjunta amb les empreses que aposten per la internacionalització."

En torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari MÉS, ha intervingut Miquel Àngel Mas qui s'ha manifestat a favor; mentre que, pel Grup Parlamentari Popular, Antoni Camps ha proposat  esmenes in voce, que no han estat acceptades pel grup proposant.

Més informació ...
Documents