Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta a adoptar mesures de protecció als fills menors de víctimes mortals de violència de gènere

29 d'abril de 2014

La iniciativa que ha estat aprovada per assentiment, també insta el Govern de les Illes Balears a establir un sistema específic d'atenció pedagògica i educativa per als fills i filles de les víctimes mortals de la violència de gènere.

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat per assentiment una proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a l’adopció de mesures tendents a garantir l’especial protecció a fills menors de víctimes mortals de violència de gènere, amb la incorporació de les esmenes dels grups parlamentaris Socialista i MÉS.

En concret, la iniciativa, que ha estat defensada pel diputat Miquel Àngel Jerez, i finalment aprovada amb la incorporació de les esmenes de la resta dels grups parlamentaris, estipula que: "el Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Justícia del Govern de l'Estat a realitzar les reformes legislatives pertinents, dins de l'anunciada reforma de l'Estatut de la víctima, l'adopció de mesures tendents a garantir l'especial protecció que ha d'oferir-se a fills menors de víctimes mortals de violència de gènere durant el temps que transcorre entre la comissió del delicte i la sentència ferma, tot això davant la situació de desemparament i vulnerabilitat en què queden aquests menors". També insta "el Govern de les Illes Balears a establir un sistema específic d'atenció pedagògica i educativa per als fills i filles de les víctimes mortals de la violència de gènere, mitjançant la designació, quan sigui necessari de professorat de suport per al reforç educatiu".

Esmenes del Grup Socialista

El Grup Parlamentari Socialista ha presentat dues esmenes (una d’addició i l’altra de modificació), defensades per la diputada Cristina Rita, que han estat acceptades pel Grup Popular i, per tant, han estat incorporades al text aprovat.

Finalment, i en torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari MÉS, ha intervingut Fina Santiago, qui s’ha manifestat a favor de la proposició no de llei presentada i ha formulat una esmena in voce en el sentit d'eliminar del text "pare agressor", la qual ha estat acceptada pel grup proposant.

Més informació ...