Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament no aprova una iniciativa relativa a atenció sanitària.

29 d'abril de 2014

 El Ple del Parlament ha rebutjat per 34 vots en contra (Popular) i 24 vots a favor (MÉS, Socialista, Antoni Pastor i Margalida Font), una proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista i defensada pel diputat Vicenç Thomàs, mitjançant la qual es proposava entre altres punts: " instar el Govern de les Illes Balears, per tal de garantir a les persones immigrants en situació irregular i sense recursos i que resideixin a la comunitat autònoma, el mateix dret a la cobertura sanitària que l’establerta per al conjunt dels ciutadans i ciutadanes espanyoles, que estableixi unes instruccions que reconeguin el dret a l’assistència sanitària als centres del Servei de Salut de les Illes Balears. També a recuperar per llei la universalització del dret a l’assistència sanitària pública, desvinculant la sanitat de la seguretat social i ampliant l’àmbit subjectiu del dret a la protecció de la salut amb fons públics que ha estat profundament modificat per Reial Decret llei 16/2012."

Durant el debat, en torn de fixacions de posicions, pel Grup Parlamentari MÉS, han intervingut Fina Santiago, qui s’ha manifestat a favor, mentre que pel Grup Parlamentari Popular ho ha fet Catalina Palau, qui s'ha expressat en contra de la iniciativa.

 

Més informació ...